freedomway: (Default)
[personal profile] freedomway
Оригинал взят у [livejournal.com profile] ext_3092509 в ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАЦАПАВ НА ДОНБАСС. ДОКУМЕНТЫ
У Меморіалі пам’яті жертв Голодоморів розповідають про штучні переселення росіян на Донбас

У київському Меморіалі пам’яті жертв Голодоморів відкрили виставку про штучні переселення росіян та білорусів на Схід України після Голодомору 1932-33 років. Експозицію складають засекречені партійні документи, у яких детально змальовано цей процес. Співробітники музею переконані: інформація про насильницьку асимілятивну політику Радянського Союзу може частково пояснити сепаратизм на Сході сучасної України.


Таємна постанова РНК УСРР про розподіл переселенців по території України.


Таємна постанова РНК УСРР про розподіл переселенців по території України.


Запланована кількість переселенців до областей і районів України.


Таємна постанова РНК УСРР про переселення в Україну 21 тисячі сімей колгоспників та план їх розселення.From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

freedomway: (Default)
freedomway

December 2016

M T W T F S S
   1234
56789 10 11
12131415 161718
19202122232425
262728293031 

Expand Cut Tags

No cut tags